“Celebration of Pravasi Bharatiya Divas” in CGI Zanzibar [09.01.2018]